CHRONO

14 s.

Ajouter et soustraire 1 ou 2.

CHRONO

0 s.
7 - 1 =
9 + 2 =
5 + 1 =
2 + 1 =
8 + 1 =
7 - 2 =
9 + 2 =
4 + 2 =
2 + 1 =
2 + 2 =
8 - 1 =
3 - 1 =
2 + 2 =
4 + 1 =
8 - 1 =
1 - 1 =
10 - 2 =
2 - 2 =
6 + 1 =
9 + 1 =