CHRONO

21 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
4 + 75 =
78 + 5 =
5 + 34 =
2 + 35 =
85 + 4 =
25 + 2 =
5 + 67 =
8 + 55 =
3 + 85 =
5 + 15 =
7 + 45 =
18 + 5 =
55 + 6 =
3 + 75 =
5 + 46 =
24 + 5 =
5 + 89 =
1 + 85 =
65 + 9 =
5 + 45 =