CHRONO

21 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
45 + 2 =
8 + 55 =
5 + 54 =
5 + 89 =
5 + 25 =
5 + 81 =
85 + 2 =
1 + 25 =
75 + 6 =
4 + 55 =
7 + 85 =
15 + 5 =
6 + 65 =
35 + 9 =
6 + 85 =
35 + 2 =
75 + 5 =
5 + 65 =
48 + 5 =
5 + 35 =