CHRONO

36 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
43 + 5 =
5 + 78 =
8 + 65 =
55 + 3 =
5 + 23 =
75 + 2 =
55 + 1 =
5 + 22 =
5 + 19 =
6 + 25 =
5 + 35 =
8 + 55 =
5 + 55 =
2 + 55 =
3 + 45 =
5 + 85 =
39 + 5 =
9 + 55 =
6 + 15 =
51 + 5 =