CHRONO

21 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
15 + 4 =
75 + 1 =
75 + 7 =
8 + 15 =
32 + 5 =
65 + 3 =
4 + 65 =
8 + 85 =
14 + 5 =
38 + 5 =
73 + 5 =
67 + 5 =
5 + 74 =
85 + 6 =
5 + 47 =
27 + 5 =
35 + 5 =
9 + 45 =
45 + 4 =
6 + 75 =