CHRONO

36 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
85 + 5 =
85 + 7 =
25 + 4 =
85 + 6 =
5 + 25 =
18 + 5 =
4 + 45 =
5 + 35 =
45 + 4 =
65 + 9 =
42 + 5 =
5 + 38 =
55 + 5 =
35 + 5 =
5 + 26 =
33 + 5 =
3 + 25 =
25 + 8 =
85 + 4 =
5 + 83 =