CHRONO

21 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
21 + 5 =
1 + 85 =
25 + 4 =
13 + 5 =
5 + 37 =
65 + 9 =
6 + 75 =
25 + 7 =
5 + 46 =
23 + 5 =
5 + 12 =
5 + 14 =
55 + 2 =
75 + 2 =
42 + 5 =
7 + 25 =
59 + 5 =
8 + 15 =
15 + 6 =
45 + 3 =