CHRONO

40 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
6 + 75 =
35 + 5 =
5 + 37 =
71 + 5 =
5 + 69 =
5 + 25 =
5 + 27 =
5 + 31 =
82 + 5 =
67 + 5 =
5 + 84 =
5 + 75 =
35 + 7 =
5 + 47 =
5 + 43 =
8 + 55 =
5 + 38 =
83 + 5 =
33 + 5 =
5 + 54 =