CHRONO

40 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
5 + 89 =
35 + 9 =
45 + 7 =
26 + 5 =
8 + 45 =
55 + 2 =
54 + 5 =
15 + 9 =
5 + 37 =
45 + 5 =
5 + 47 =
4 + 45 =
5 + 69 =
5 + 65 =
35 + 2 =
25 + 1 =
5 + 87 =
5 + 57 =
5 + 71 =
5 + 25 =