CHRONO

36 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
8 + 75 =
2 + 65 =
25 + 4 =
5 + 85 =
5 + 76 =
2 + 25 =
5 + 41 =
88 + 5 =
35 + 5 =
5 + 89 =
85 + 9 =
5 + 81 =
7 + 75 =
19 + 5 =
2 + 55 =
5 + 13 =
73 + 5 =
5 + 78 =
5 + 45 =
61 + 5 =