CHRONO

36 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
5 + 83 =
11 + 5 =
7 + 65 =
6 + 25 =
5 + 35 =
2 + 25 =
5 + 75 =
81 + 5 =
5 + 58 =
5 + 62 =
89 + 5 =
85 + 8 =
65 + 6 =
8 + 15 =
6 + 65 =
32 + 5 =
3 + 65 =
9 + 55 =
8 + 55 =
4 + 55 =