CHRONO

40 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
45 + 1 =
8 + 15 =
22 + 5 =
5 + 36 =
2 + 15 =
41 + 5 =
37 + 5 =
57 + 5 =
5 + 67 =
55 + 6 =
84 + 5 =
65 + 4 =
72 + 5 =
15 + 9 =
39 + 5 =
86 + 5 =
4 + 15 =
15 + 6 =
5 + 24 =
1 + 45 =