CHRONO

21 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
1 + 85 =
85 + 4 =
5 + 86 =
5 + 25 =
5 + 15 =
11 + 5 =
5 + 67 =
55 + 2 =
6 + 15 =
15 + 5 =
75 + 7 =
65 + 4 =
8 + 25 =
53 + 5 =
9 + 45 =
9 + 15 =
35 + 3 =
3 + 15 =
5 + 41 =
35 + 4 =