CHRONO

40 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
1 + 45 =
5 + 68 =
76 + 5 =
5 + 38 =
8 + 85 =
55 + 7 =
54 + 5 =
51 + 5 =
74 + 5 =
45 + 5 =
9 + 15 =
5 + 24 =
7 + 45 =
7 + 15 =
55 + 5 =
15 + 7 =
5 + 64 =
5 + 79 =
85 + 6 =
85 + 5 =