CHRONO

16 s.

Ajouter et soustraire 1 ou 2.

CHRONO

0 s.
3 - 1 =
5 + 2 =
8 - 2 =
7 - 2 =
8 + 1 =
9 - 2 =
6 + 2 =
6 - 2 =
8 + 2 =
9 - 1 =
4 - 2 =
7 - 1 =
5 - 1 =
6 + 2 =
9 + 2 =
6 + 1 =
9 + 1 =
10 - 2 =
6 - 1 =
7 + 1 =