CHRONO

-INF s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
8 + 55 =
7 + 75 =
8 + 25 =
81 + 5 =
16 + 5 =
68 + 5 =
47 + 5 =
65 + 5 =
5 + 76 =
3 + 75 =
3 + 65 =
5 + 41 =
55 + 5 =
5 + 82 =
5 + 86 =
5 + 31 =
4 + 75 =
8 + 75 =
2 + 55 =
5 + 57 =