CHRONO

24 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
1 + 85 =
7 + 65 =
1 + 65 =
82 + 5 =
85 + 5 =
5 + 28 =
44 + 5 =
35 + 1 =
5 + 76 =
65 + 5 =
14 + 5 =
4 + 65 =
36 + 5 =
49 + 5 =
8 + 55 =
5 + 13 =
19 + 5 =
5 + 56 =
5 + 37 =
65 + 5 =