CHRONO

24 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
55 + 7 =
55 + 8 =
45 + 3 =
5 + 41 =
57 + 5 =
5 + 87 =
9 + 75 =
5 + 44 =
15 + 5 =
3 + 65 =
5 + 14 =
2 + 15 =
5 + 31 =
6 + 35 =
82 + 5 =
44 + 5 =
87 + 5 =
4 + 55 =
5 + 69 =
38 + 5 =