CHRONO

21 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
3 + 15 =
5 + 21 =
25 + 9 =
5 + 26 =
5 + 56 =
7 + 55 =
5 + 53 =
9 + 75 =
5 + 14 =
5 + 27 =
55 + 6 =
43 + 5 =
18 + 5 =
65 + 1 =
69 + 5 =
19 + 5 =
85 + 8 =
75 + 4 =
8 + 75 =
5 + 46 =