CHRONO

2 s.

Additions du type 25 + 7 ou 27 + 5.

CHRONO

0 s.
5 + 73 =
35 + 8 =
15 + 3 =
8 + 25 =
85 + 4 =
8 + 35 =
85 + 8 =
5 + 86 =
5 + 45 =
45 + 8 =
5 + 74 =
5 + 78 =
65 + 5 =
9 + 75 =
13 + 5 =
54 + 5 =
77 + 5 =
58 + 5 =
12 + 5 =
55 + 4 =