CHRONO

16 s.

Ajouter et soustraire 1 ou 2.

CHRONO

0 s.
7 - 1 =
3 + 1 =
1 + 1 =
7 + 1 =
2 - 2 =
1 + 1 =
6 - 1 =
3 - 2 =
8 - 1 =
4 + 2 =
5 + 2 =
8 + 2 =
9 + 1 =
9 + 2 =
3 + 2 =
2 + 1 =
6 + 1 =
7 - 2 =
2 - 1 =
7 + 2 =